GEZONDHEID EN VOEDSELVEILIGHEID.

Voedselveiligheid: we besteden extra aandacht aan de zorgvuldigheidseisen en zijn verantwoordelijk voor de naleving daarvan gedurende de voorbereiding en/of tijdens de workshops. 

Gezondheid: ten alle tijden dienen jouw wettelijke vertegenwoordigers (of jij - voor zover mogelijk) erop toe te zien, dat bepaalde producten, diensten, adviezen en/of handelingen waardoor er sprake kan zijn van persoonlijke onverdraagzaamheid, onbevoegdheid, ongeschiktheid en/of onbekwaamheid, geen toegang vinden tot de persoon in kwestie. BESTEL NOOIT PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE JOUW GEZONDHEID EN WELZIJN IN GEVAAR KUNNEN BRENGEN! 

Kortom: bestel/eet/drink géén producten waar je ziek van kunt worden of allergisch voor bent!

 

ALGEMENE BEPALINGEN M.B.T. AANKOPEN DOOR MINDERJARIGEN

Rekening houdend met de toegestane rechtshandelingen van het (minderjarige) kind in het maatschappelijk verkeer;  kinderen tot de leeftijd van 18 jaar mogen géén (voor hen ongebruikelijke) koopovereenkomsten aangaan zonder toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger, bieden we uitsluitend kleine en veelal betaalbare hoeveelheden aan. Op deze manier worden eventuele financiële risico's beperkt. Bij twijfel of grotere aankopen zullen we vragen of naar leeftijd en verleende toestemming. Het kan zijn dat de minderjarige zich vergist over zijn of haar leeftijd en/of toestemming en ookal betreft het een - al dan niet - ongebruikelijke transactie, we willen erop wijzen dat iedere met ons gesloten koopovereenkomst door minderjarigen vernietigbaar is op grond van art. 1:233 BW en art. 1:234 BW. 

Kortom: zolang je geen 18 bent, mag je niet zomaar alles kopen! 

 

VERVOEDER VAN PAKKETTEN EN DERGELIJKE

We selecteren zelf de vervoerder. 

 


PRIVACYVERKLARING

KCK Online, gevestigd aan Tarwedreef 65, 7006 KA Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Website:   https://www.kck-online.com
Adres:       Tarwedreef 65
                   7006 KA te Doetinchem

Tel.nr.         0314-223047


Tupaika Andela draagt zorg voor gegevensbescherming en is te bereiken via tupaika@kck-online.com of  06-81053700

Klik op de afbeelding om te vergroten. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.
KCK Online verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

* Voor- en achternaam 

 * Geboortedatum

* Adresgegevens

* (Mobiele) telefoonnummer

* E-mailadres

* IBAN


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
KCK Online verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

KCK heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tupaika@kck-online.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
KCK Online verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

        - Het afhandelen van jouw betaling
        - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
        - Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

KCK Online bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: maximaal 30 dagen


Delen van persoonsgegevens met derden.

KCK Online verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. KCK Online blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
KCK Online gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen; denk hierbij aan het plaatsen van een item in het 'winkelmandje'  Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door KCK Online en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tupaika@kck-online.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

KCK Online wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
KCK Online neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via tupaika@kck-online.com.